ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Αγαπητά Μέλη,
Θα θέλαμε να σας υπεμθυμίσουμε ότι την Κυριακή 19.11.2023 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί στο Κ.ΑΠ.Η. Μελισσίων η Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου στην ίδια ημέρα στον ίδιο τόπο στις 18:00,
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στα Διοικητικά Όργανα του Σωματείου, θα πρέπει να υποβάλλουν, είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία, την συνημμένη αίτηση υπογεγραμμένη μέχρι την Τρίτη 14.11.2023 και ώρα 18:00. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση περί μή ύπαρξης κωλύματος για την υποβολή υποψηφιότητας η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέσω gov.gr ή να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Τυχόν αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες.
Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας παρακαλείσθε για την έγκαιρη προσέλευσή σας.